misle.ru страница 1
скачать файлЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства доходів і зборів України

30 грудня 2013 року № 865
Відмітка про одержання

(штамп органу доходів і зборів)

1Податкова декларація з плати за землю

(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Код типу декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік1
Земельний податок
Орендна плата

Тип декларації

01
Звітна

02
Нова звітна

03
Уточнююча
2

Для земельного податку

за

2

0рік

починаючи з2.з урахуванням уточнень з3.


за ______________________ місяць43

Для орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності


за

2

0рік

починаючи з2.з урахуванням уточнень з3.


за ______________________ місяць44

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________


платник земельного податку (юридична

особа)

платник орендної плати за землі державної

або комунальної власності (орендар), який

згідно із Податковим кодексом України

подає податкову декларацію5

Код за ЄДРПОУ або податковий номер


6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7


Код виду економічної діяльності (КВЕД)
.
.
8

Місцезнаходження (місце проживання) платника


Поштовий індекс


Міжміський кодТелефон


Електронна адреса5

Факс5


9

Найменування органу доходів і зборів

за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
10

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ

Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками;

м2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знаками


з/п

Категорія земельПлоща земельної ділянки Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки або одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації


Ставка податку (грн за 1 кв. м або % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; % від одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області)

Коефіцієнт до збільшення

Відсоток від суми земельного податку

Річна сума земельного податку, яка підлягає сплаті за даними платника

Річна сума орендної плати, яка підлягає сплаті за даними платника

Січень6

Лютий6

Березень6

Квітень6

Травень6

Червень6

Липень6

Серпень6

Вересень6

Жовтень6

Листопад6

Грудень6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

1.1

у тому числі сільськогосподарські угіддя

1.1.17

рілля


х

х1.1.27

сіножаті


х

х1.1.37

пасовища


х

х1.1.47

багаторічні

насадження


х

х1.2

у тому числі несільськогосподарські угіддя

1.2.17

х


1.2.27

х


2

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

2.17

2.27


3Земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

3.17х
3.27х
4

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

4.17

х


4.27

х


5

Нараховано земельного податку на 20 ___ рік, усього (сума значень к. 10-21 р. 1.1.1 – 4.2)
х

68

Нараховано земельного податку на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації (р. 5 декларації, що уточнюється)

78

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання по земельному податку на 20 ___ рік (позитивне значення (р. 5 - р. 6))

88

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

98

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання по земельному податку на 20___ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 5))

108

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання по земельному податку минулих податкових періодів

118

Сума штрафу ((к. 10-21 р. 8) х 3% або 5 %)
129

Сума пені
13

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20 ___ рік, усього

х
148

Нараховано орендної плати за землі державної або комунальної власності на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації

(р. 13 декларації, що уточнюється)158

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20 ___ рік

(позитивне значення (р. 13 - р. 14))168

Розмір заниженння (недоплата) податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

178

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності на 20___ рік

(позитивне значення (р. 14 - р. 13))188

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання по орендній платі за землі державної або комунальної власності минулих податкових періодів

198

Сума штрафу ((к. 10-21 р. 16) х 3% або 5 %)

209

Сума пені

218

Розкриття окремих результатів діяльності (пояснення)

на
арк.


До декларації додаються:Додаток 1 „Відомості про наявні земельні ділянки”
Додаток 2 „Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок”
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)..
Керівник платника податку ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта10


Головний бухгалтер ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта10


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______ 20___ року

_________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №_______
“___” _________ 20__ року _________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)
____________

1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється „0”).

4 Зазначається місяць у разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

5 За бажанням платника.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку, розміру орендної плати за землі державної або комунальної власності показники у колонках 10-21 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.2.1; 1.2.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 6 – 11, 14 – 19 та 21 заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 11 та/або р.19) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 12 або р. 20) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.
скачать файл


Смотрите также: