misle.ru страница 1страница 2 ... страница 9страница 10
скачать файл

ИННОКЕНТИЙ ГИЗЕЛЬ,

исторін ншнс-русскон литературы ХѴІІ вѣнаі.Вь Малоросс!а ХѴіГ стаііііп иесьиа немнопа лпца поль- Зй&а.шсь столь оО-шари^й д поч&геіой и,вѣстаостьу>г какь кіеио-не чергкііі аркимандригь ІІшішгеитій Гизе/іь, Ему писали письма ао- скі>всі;ьгі Шфт. и пзітрілрхъ. гагмзам искали у него еоьѣта и посред- тічс-птиа. Выеілія духовния ища, иіевскііі интрощлаз'ь и че)іяп- іояскіи архіепипкоиъ, дпрожнла его расілгіажсЕпемъ. У^еняе ягіо- сѵраііЕЩ язлллиеь къ леяу сь поклоеюнъ илег вступали сь а:імъ ръ дѣлоиуго переписку. Ьезъ преувелич&тт. Гибель долгое время омлъ въ ІІалороссіл духаднылъ гнѣгп чемъ, ойіцелризнацныяъ руко­водителем*, по суш истины. правду, любву і;ъ б.зцікиему, Пстпуикъ южно-русской це|жі:и и исюрикъ южно-русской ліггературы съ одаилвов^мъ нктересомъ останавливаются а а Г^зелі. ш?ршГг, яй- тояу что Гизе ль участвовала ш> меіоічтѵь пажнг.іхті церксшнихъ соомтія^ъ XVII сгатЬла, второй п:>ті»яу, что «Сангхісисъі Гнзеля иміілъ гиілгае на ра^внтіе русской исторіог^афііЕ. лотоиу еще. что нъ «Ліирѣа Гнзеля до цѣкоглрой степени (шпаруязнпатотся удона­строе икі ц нравственный характеръ эпохи.

Гибель прпнадлежитъ кь числу тѣхт. зіеигссггихъ тль ежи ей ігеторіл штсгралцевч.. китчі}і;.іе. поселнаитась въ Госсііі. отдал іг ей ьеп» с я і.^і уагтиегшый труд к всю свою зЕісрічао по святил и кл П'мьуу своего рлшл) отечества. Ііь Малоросса і.ь XVII ст. Сіл.г-іі- два тйкітхъ иностранца,. Шшокенгій Гибель и Адлмъ Угрпикакь; очіа німЦЕіГ. сіс.і придала праіюславк'. и тотъ н другой писали вь за- ]ц ;ту нравославіа.

ІІЕШскеЕЕтій. ГіЕзелъ рг-діглся въ ГГруссііі, иъ рефор матскомъ пст>вѣдяг»ш. и тамх-же шэлучилъ сервоначальпое образа вАЕ«е. Вх молодое годы оггъ притіюлъ ьь Кіевъ и здѣсь принять православие, Какія обстоятельства привели Ѵидаля ігъ Украииу. что побудило .оічі придать православіе, когда произошла иерем'Ьиа г:ѣроисповѣ- данія,—зсе :іто вопросы открытые. па которые дрекпіе аг[іу и лѣ- шипі ]и; даготъ нпиакпім щ-вѣта. Молодость Гизоля покрыта та­ки мъ-зке густимъ мракомъ ноизвѣстиасти. в акт; молодость з [ел ме­лит ыхъ его совремскЕпишвъ, Барнзюввча п Галятовскасо, Гизетя могла приъсети съ Малоросс ё го жажда иознанш, стремдеиіе озна­комиться съ прАЕИНмаиіемъ среди прямыхъ сеч* последователей п исповЪдеінкіжь. стремление ознакомиться вообзце сь релпгіозпкин исповѣлаиіями вь южной и за над ею Гі Гиесіы. исповѣдауіяхн разно­образными и многочисленными, съ разными сектаитска ми отго­нами. Могъ Гилс.іі. паяться въ Ѵк^айну. какъ іеростой, парный до- селенсцъ. Что нѣмецкізг поседей ія були вь Малороссии уже въ XVI и XVII ст.. доііазивасгі современный .чалоруссшй нзыегъ, вь лезгсическозіъ составь которап» нЬмецкія слоил состав.]яготь значи­тельны и лроиегзтъ. Какід-бы оде а во обстоятельства ни привели Гизеля въ Малороссію, для Малоросс іи человЬкъ этоть оказался дорогнні' пріобрѣтеніемъ. Онъ слился душей сь лрігстивтимъ его иародом-к при пял ъ ого вѣру л сталь служить своему ] голому отечеству че­стно и уеердяо,

Въ стол], бурную эпоху, какъ XVII вѣкъ въ Малорогсш, въ псріодь военгЕОй и рс.шчошой борьбы, мол;но было выдвинуться или подвигами военными или трудами богословскими, Нензвѣстныя нааъ обстоятельства, л можетъ оі.іть лпчешя наклонности в ду- инпзния свойства Гизеля привели его на этотъ послЬдиШ путь, до- етлвию-ееііГг ему впое.тЬдстнін сто.іь славную инвестность: опъ при­нять монашество. по.іучавъ, нірсіягко. при этоыъ имя 11п:зокецпЕ, им-Ьсто Еічеіш, ітолучеііЕіаго при крещенін, коюрое осталось пси-:' вѣстиыаъ. и попгелт, въ натку.

Особсаннм.ъ счастьемъ для Гизеля било то, что оггъ нрипголъ въ ЛІалороесію въ эпоху наибо.іьгиаго религіозно-уметвенпаго ея гозбужденія и когда судг,бы: южно-русской церкви находились въ рукаѵь такого ішсско-даровнтаіо, у и ер гя ческа го и просвещения го хЬягеля, г;аз;имъ би.іъ Детрь 'Могилп. сперса нечерскіГг артѵап-

инноккнтш гігігль

лритъ. нотомъ кіскпіій митроиолягъ. ІЬгЬя въ ілзду утредитъ въ Іиевѣ коллеіію и нуждаясь въ .шающахъ п сппсобпы.ѵь учЕт-лихъ. ІІстръ Могила мораль иѣсколъко способа ыхъ іо.тодихъ людей и послалъ яхъ да свой счегъ границу для усовершсяствованія аъ ізаѵкаѵь и ир н готовлен ія къ учительству. Къ числу йісіъ л го,теп принадлежал:, Иннокеитій Гиое.іь. па что имѣетса цѣлдое доку- ментальное указапіе. Гавріилъ Дг»мецкій. который савъ учился въ кЕею-братссолъ училшцѣ. въ коеіцЪ семнадцатая вѣгм нпсалт. къ новгородскому мвтрополггту Тову: < IIославъ ІІетръ Могила отъ всея кяннтулЕа кіезскія ігь Царырадь къ св. патріарху. исп|юги отъ него благословеиіе завести: школы въ Кіевѣ латвнскихъ и доль- скихъ училящъ я прежде нзб]іа-вп ігонаховъ угодя е^ъ, разослал ъ съ разиие государства ради наукъ. меиіду которыхп оы.іъ поеіой- нпкъ ИізЕіокентіц Гизеть». Неизвестно, кто били товарпщя Гизелл ею заграинчлому иутешсствію: ыитіюполитъ МакарШ полапістъ, довольно гадательно. что. гсромѣ Гнг,еля, за границу были отправ- леінл С<н)нроиІі1 Почаскін. ІІгнатій Оксеновпчг Старуншчъ и Іосифъ Ііоноеіовеічъ Горбадкін Ч Это оеіілп «іеодег. испытанные въсептоігъ босточноуъ гграиославіи, искусные въ знавіи свобода и хъ наукъ іт благочестивые >. какъ засвидѣтельствовалъ- самъ яитппдолитъ ІГсаія Кеппнскш, со веѣыъ духовсаствояъ, еъ своенъ письменномь удо* счовѣреніа отъ о января 1632 г. Неизвѣстяо. въ какихъ загранич- іш.чъ универсптетахъ учился Гязе.ть, сколько времени опъ провелъ на ^ападіі и к&кія познан ія вынесъ отсбода Е). По его «Синопсису». іт> которомъ опъ обшіруікплъ наклонность къ деятельности нсто- ріографа, и * Мпру ^. въ которомъ онъ трактуетъ о правахъ и ■ ■оязанпостякъ хрнстіааина. можно заключить, что Газель, кромѣ богос.ЮЕіія. слуігіалъ за границей исторіго е Еорпспруденщм. По­нят Его. что пройденаая пмъ въ молодости школа по тому ьремеяи не могла быть иною, какъ только схоластическою, п Гизель во к по а; пунь не могь отрѣшаться отъ вынесен наго изъ нея доктри­нерства, формализма, нсумѣрелной наклон ез ости къ мелочяыігъ де-

]) Макарій. И'.т. рус. ц, т. XI, стр. 409.

Св. Днжптрій Р«сті>вскіі1 аалѣталъ ьъ своей «ШраявдЪ, что Гнзель учился <вь разгаіъ школиъ, до кпгорцгь и череаъ хоря пгтопгествовэл^. <С>ллв. Ш. (32 С). Ложно зуяатъ* чю Гітзель Сшъ вт. Аіг.іііг

.фяяиціямъ. Весыіа возможно, что схоластическая западно-европей­ская школа. гдѣ преобладало полемическое оогословіе, содейство­вала разватію въ Гизелѣ наклонности къ браниой и різміг поле- микѣ. Нели одяихъ юкно-русскимъ учезшмъ. Еапрянѣръ, скром­ному Бараиовдчу, не ираяилаеь рѣзкость полемическаго тоза я ді- алектаческій эадоръ Гсзсля. го друга иъ. наир,. Петру Могиле, эти свойства Гизеля пришлись по икусг. Сая-ь Петръ Могила ли>- билъ сильное и крЬпкое слово ьъ сиорѣ съ латипо-уніатанп, лю­бить выбранить своего и рота вник а по вѣрЬ «дурнемъ* или ®толсто- брюхзіхтр, какъ видно пзъ его <Лпооса>. ІІетрі Могила оцѣнпдъ въ Иннокентий Гизе.іѣ его богословекія поанаизя, его литературную бойкость, его ревность о православш и предо ста вил ъ ему мѣсто сна­чала учителя, лотояь профессора. пакопецъ ректора коллегіи. Въ ^ваиіи ре е; тора кіепекои зголлегіи Газель ді>лагент, иылъ прпняіь дІятелыЕОС учапіе съ учепсій бо]іьб± съ католкказш и уэіатамп. Еще ври ячи;ии Петра ЭДогиль! іезузгеъ Нзшо.тан Циховииъ вшгіалъ Гігзеля на нублнчгшя религіомЕтьзя дреізіа. которьзя продолжались три дня '). Во время кон чип и Петра Мегилы з избрааііг Сильве­стра Киесова въ кіоЕСЕ;іе іштроиолцтн, т. с. ііъ началѢ 1047 г,. Нішокеззлій Гладь состоялъ игуменомъ братскаго хоззастыря и ректоромъ кіекской Е:оллегіа. какъ ^пдно азъ его подписи подъ азітомъ азбрлнія митрополита Салніссчра Коесова *). Нетрз. Могп.та передъ кончпиой с по ей смотрЪл-ь я а Гікеля, какъ на главна го по- крозллеля коллегіп и ііе га дол го до смерти норучплъ эму употре­бить век стараЕзііз :за улучшеніе этого дорога го учрезкдеаія. Гизе.ть свято исдолнялъ ^авбат. сз:оего знакенптлю покровителя. Озъ поль­зовался веякимт, блапнндятгга.чъ обстоятелъствомъ, чтобьз поднять дна чел іе коллетііі вь педагогичсскомъ и млтеріальномъ отЕЕошеніяхъ. Тгікъ. олъ правлекъ і;ъ чу ело ея преподавателей талантлив го Ба­ранова ча: при Еіемъ зд’Ьсе. уіи.шсь Га загогшй. С.ігіУннецйіВ, Са- таномскііі, віроягно, Стгеопъ ІГѵкщкій. Вь 1Г549 г. царь ішзваль нті службу ьъ ^Іоскву учсішхь ЕІевекихь ипоковь. Епифапія Сла- пшещаго и Арс-оьгія Сатановскаго. По этому поводу Гибель писа.іъ дй]іео к згоЕгя ИНГ> г.: -По лгеланзю казззеиу приличное иремл

г) (лрадрясіап.. <Ла:зарь Біраамвячъ> въ /К. Я. Е1. Пр.. 7. ЬХХѴ\ стр. 55. *) А|^ийь югй-эазгядкйй Рскззт, К. о4Сі.

обрѣтаемъ, егда царское ваше ^личество отъ нашего гоб«'ра учи­телей себѣ на богоугодную службу нризываетъ*. Онъ писалъ цлр-о, что па содержат о Еіоллегш средства давал сначала ея уч]іеди- тель Петръ Могила, а поелѣ его сігертл некоторые благородные и благочестивые людп; такъ к я кг но время начавшихся нойнъ Хыельппцкаго одни благотворителе бітлп убиты, друпе обѣдпѣліг, то братія братекаго монастыря обращается къ обшеат и.тагодѣтеію гдарю съ цросыЗой о помощи *). Такъ иача.іъ С№У сдотенія съ Моеккой Гязель; внос.гЬдстиін эти сношен ія были очень часты, по рдзкыпъ повода мь, монаітырстго-хозяйствен а шаъ н полптичеекимъ. Шшнгое-знакомство Гвзе.ія съ царемх произошло еъ іеолѢ 1054 г. Іі^ъ этомъ году Газель состоялъ «'[-уменомъ иико.тгт;аро монастыря Пі былъ посла въ къ царю отъ митроио.тита и всего малорусекаго духовенства съ просьбой объ утверждена и арлвг ирняп.мегіі*. данныхъ монастыряаъ и архіерейс:-шмі домамъ отъ по.іьскихъ ко­ролей. Сеть представллъ і^арю грамоты митрополита Сильвестра Коссог.а. печерскаго архимандрита Тосифа Трнзитл. чсрниговскаго еа иске па оосини Прокоповича, шумепа шесо-архангельскаго зла­товерха го монастыря Ѳеодосія Басіі.іевіт. вамѣстнпка кіевскаі'о братскаго жшасшря ѲеодосІя Софоновнча, съ рекоиеЕідательными п одобрительными плсьиамн Богдйеш X мельниц каго и Ив. ІЗыгов- скаго. Б ъ грамота хт. заключались большею частью просьб и оіл, утверждении правь па маетности, о выдачЬ жалованья, икоиъ, ризъ. кнзгь. Г>та высокая мпесія Гнзе.тя показ ьзЕіаетъ, какпмъ больншмъ довѣріемх уваженіемъ овъ пользовался среди малорусеклго ду­ховенства, г1го гетманх Бегдаггь Хаельпицкіи я генеральный пи­сарь ВыговекіГі такке съ больдшмъ уваяіевземъ относились кх Ни­кольскому лтумеиѵ^ видно тъ давпшъ иын Гнзедю одобритель- пыхъ граноп: «Прелестный господи въ оіецъ ІІквокеЕітій К гибель, писалъ Богданъ Хмельницкііі царю, игѵмвеіъ ипиольскіп. бывши учителем* монастыря братскаго учалищъ кіевскп^ъ. послужи іх иного церкви Божіей. учеиіемх и за віру много пострад.алъ, н много имЬнія моааетырскаго ляхк и лптва разграбили * *).
инпоккгтгі і-иоі:.іь.

188

Въ чемъ осмэ.ш главны л желанія халрусскаго духозенетгл и его ѵполнолочснЕіаго Гизе.тя. вкдею кзъ статей, которня предста­вил ъ Гпсель царю отъ вмени митрополита Сильвестра. І’ъ статьях.і. излагались вроеьбы: 1) чтобы государь язво.ш.іъ утвердить умьпг-- стя и прпвнллегш малорусская* духопенсту*, даровашші- велтгими киязі.ями кіевскимн п польскими королями: 2; чтобы мялору (:№:"■■ духовенство не было отдалено отъ пос.тушанііі лонстантннопол:.- скому патр[лрху; 3) чтобы кіегскій митргтолап. г иапекоик. архимандриты. штмеЕіы пребывали до смерти каждый при своей должности. а преемники па мѣста нхъ поступали пи вол тому избранітс духовшлхъ и міршх. и чтобы московок пхъ духомшхъ :іл ревпзію и на всяіеія начальства въ ЗІа.тороса" ю государь не іірпп,:- лалх; 4) что им нризнапо было зл кіевскимъ міп родили тояъ праы> без-плиеллцншнаго гуда надъ духовными лицам с и впилкатое духо­венство не отсылалось г.ъ Г>елш;ороссІЕо; чтомы нравослашше въ Латвѣ п на Валили іжйпгиці могли стстъса съ кісн&шпъ ми- трополптомі* каігь сіюіімъ пасты рем ъ; Го чт^бы цсріігамь и моан- гтырямт- были возвращены неправильно отбыты я у ннхъ нм'Ьшя а въ зам'Ьн’ь имѣшн. оставшихся въ Лвтвѣ ц па Польши, даны бгг.і:г другія имѣвія вблизи Кіепа; Ті чтоОеі никого взъ ма.ісрусски^ъ духовнихъ лицъ насильно не тягали въ Москіп\ а если кому и.-т. лихъ случится по дѣламъ быть къ Великоросса. то чтобы они :іе были тамъ задерживаемы.

Надставляя государю всѣ эти статьи въ русскомъ стаиѣ но,ѵ:> Смоленском*, Гпаель гг.ворплъ: -кісвсегіп митроиолнтъ бьетъ ст^ памп челомх вашему царе-кому величеству о всѣхъ кэльгосгяхъ к лравахъ. пі> найболѣе о первой волііЕіОітн, которая служить кор­нем ь всѣхъ цишихъ вольностей л и рань, о лоелузнатп нашему верховнѣапгему пастырю константинопольскому. до тщшго насъ и праш Божіе чрезх св. ап. Андрея с ханоньг св. отецх Еіриду- ч или и со по купили»,..

Московскому правительству именно эта (первая > вольеіость малорусскаго духовенства особенно не нравилась. Вполнѣ забрать Е;ъ руки малорусское духовенство, устранить малорусскія особен­ности релисішнаЕ'0 быта меж по было не иначе, какъ перешаг- иуиъ или ниспровергну въ эту ‘первѵЕО* вольность. Малорусское посольство вредегало передъ царемъ въ іюлѣ 1С5І г.; но уже ьъИНПОЕГНТзГі ГСТЗсЛЬ.

мдртѣ этого года даремь было объявлено росмвос для ыалорус- скаго духовеззстш рЪшеззіе: ^а митрополиту кквгкому, также и ивнзгь духовны мъ Малыя Россін оезте. ееодъ благо славен іемъ сняіѣізшаго паурзархд а ос ко Еіека го} 11. Практическое огуществ.тенЁе ото го рЬшенія было липіь вопросомъ времени; московское нрава- и-льстео могло его отлижаіь до поры до времени. иг> не могло іі не хмѣло отмѣпить: этого требовалт. самый ходъ перз;оЕно-зего- рическпхъ собтшй* зло истекало к^ъ всего шистпческаго строя московского государства. Для аосковскзіѵь людей XVII ст. просьба малорсссіянт і> еохраненіи вг>лі>гзості Гі должна била зиучать очень странно, л самое сю по < пол ьеость - должно било представлять ея чѢуъ то ер етн чески мъ.

Пого.іьстііо ма.юруссЕгое къ парю не иыѣло успѣла. Главный стдтьз] бм.ти отклоізегш. Царь обіпцгілъ Гсзе.тк обсудил. ихъ, по з^озвращеши въ ІІоскиу. Іііевскому ьоеводѣ била послана царскан гражіъі. чтобы опъ Езе ветуцалъ въ духовный дѣла, Государь по- залога л ъ Ѵп :еля и з^ѣстѣ съ нззмъ прибьппнаго подъ Сио.:енсз;ъ Клумептія (тарутича (иіумена выдуонцЕгаЕо монастыря) соболе ян и деньгами. Кромі; того, съ Гизелемъ отн^ківлеиіл оылеі въ Кіе[:ъ митрополиту Сильвестру сорокъ соболей з$о сто рублей, сплскопу -.ІосимЬ л печерскому архпмандркту Ън-пфу по сороку соболей, въ срыъдсеятъ рублей каждый сорокі. да і.ъ монастыри златоверхо- хглайловскш н гшдубціщій па н^рковное строепі? но сороку соболей, ЕЛ. ПЯТЬДеСЯТЬ рублей ЗіЯІКДЫЙ

Въ 10Р>0 соду ІЗнп^кеізтій Гп:;ель получплъ высокій санъ архимандрита кіево-печерсЕ;он лавры,*) въ которонъ пробылъ двад­цать семь літъ, до самой своей ііопчиіЕИ. Печерская іаара. кдкъ сяшролшія копстаптпЕіопольскаго патріарха. не зависѣла огь кіев- скаго митрополита; ея пастоятель ба.ть власіЕінмъ, вліятелышчъ. лп отъ “кого въ Мал оросил пезавиенньгмъ лдцомъ; въ его рукахъ находились громадпыя монастырекіа маетности; печерскіи архинан- дритъ участвовала во всѣхъ шзкешхъ церз;овнихъ еобъітіяхъ въ Малороссш. Московское а польское правительства одинаково соу~

'і Макаріа. Лет. ^ѵт. р.. т. XII. стр.

Танъ-^і?., т. XII. сгр. 82.

3! Л[і!явъ ким-заияллоЕ Рост. ІГ ЗХй.

давали ею нравственную силу въ краі; н въ сзаутния эпо^и скло­няли его на свою сторону нссо.ткоЗ тайных^ агевтовъ или подаркам а. причсаъ успіхт. имѣло лишь правительство московское. На високій иость печсрспаго ярхинаидрвта екі?впдст.щсь л года все­гда достойиые. соедпнявіиіе благочсстіе съ ги5рік;овапноетъЕо. Не­обходимость серю:.: наго научна го и .штературтшч* развтія ие !іе р- скаго архгмлпдрита обусловливалась тѣю,. что ему часто прихо­дилось ессти литературную борьбу съ латошгсаэлі п упінтаѵін. давать одпорспіе и разрѣшегііі1 нл печауаиіе т> ллзрской типографии кнеігъ. пос.іі предварительнаго просмотра рукописи, удад.іетгорлтг* любознательности лріѣсжавшихъ въ Ь'іевъ ученихъ ипостранцозм:.. Ііра п./й|шг[и зрхвмаидрита печерскаго имѣли также въ ічпу, чтоб и клндидатъ іга пто лыгокпе жшйі ішлъ чедоѳѣкъ дѣятельш.і-і, хозяйстве и езый. ра^ечи/тливыіі. сь ясзшмъ прлкткчеснтзъуішіп.. таьъ какъ только такой че.юиіпъ ногъ достаточно хорошо гавйдывдть оо- іЕшрішмъ .таврами яг ндущесті^імъ я отстампять-его неприкосновен­ность отъ дцоп-.шгедсннъгсъ сосЬдей. ІЗсѢиеі этиап качествами Ги- гель об.ілда.ть ьпіикі». Это билъ человѣіп» ѵиешй. хорошо обра­зованный и въ дойавокъ -письасшшй*, Онъ а о еъ выдержать учении днспутъ съ катідкамн. могъ составить богословское п плед п ясское сочинепіе. КромЬ того, эго былъ человѣкъ не на го а р акт и чес каю умл. СімпблдЕгый отъ уішзктелытго корыстолюбца. не разу не обнаружат, же.іанія захватить чужую собственность, какъ-бы плохо она ни ле­вада на лавра;ияъ зеыелъЕшхъ граннцахъ, Гизель твердо и энс|-- еичші отстанпалъ лпЕірниосн овеяна сть а цѣлость лаврсйихъ маетно­стей и отсэаиоа.тъ тѣчъ сь оолыееииъ успѣтомъ, что епоендса не­посредственно съ цлреііъ и схулѣлъ обратить езо внимал іе и благотворительность на лавру.

1}ъ XVII и отчасти въ ХѴШ ст. печерская ярѵдмандрія считалась ближайшей ступенью ьіъ кгевсхой иитрошличьей каоедрЬ. Многіе печерскіе архимандриты удостоены били йванія митрополита кіевскаго; напрілгЬръ, Петръ Могила. Варлаамъ ЯсиескіЕ. Іоспфъ Кроковскій, Тимооей ІЦербацкій. Черегъ годъ послѣ избранія Га­мели архнмаидритомъ печерской лавры, оыъ вьіетавлевт. былъ кіев- сквнъ духовеиствомъ, иакъ самый достойный каидодатъ на мѣсто кіевскаго митрополита, оос.тЬ смерти Сильвестра Коссова. Заявляя о5ъ этоыъ царскому послу Кикіту. кквешзе духовенство виска.та- лось ѵт> ті]иъ снелс.ѵЬ, чтобы Гиаель. со нзбраііІЕіг №.л рукогги.то- жент. міккоізс.чимъ ітатріархомъ п состош ітпдь властью лослѣд- кяго. Трудно судить. насколько неігренпл бг-гло нослѣдЕгее закалеше. Псиъ Смо.тенскомъ нъ 1654 г.. къ Кіспѣ въ 166В г., вообще не- одіз обрати о Гизель вираагадъ снос н всего духовенства же.іаніе остаться ит. ::аі:испіт<істи исключительно отт» лопсталтиноцольскаго шітріарха. Бааъ-Сш ези бшо. 16 ноября 16^7 г. состоялся пред­ва рЕіте.іьгіелзі съѣздъ лухогншъ н свѣтскнхъ .шегь для и.ліраніа ивтроло.гнта. Ла сь'Ьздъ щтк-ъиъ тм.іьип-что и.чбратшй вг гетуаньт Пыгобікін. <іятЪчь чергшгорс.кін спеескопъ Лазарь Бара побить. ви- лснселй архиааіідрцѵі. Іосифь Тукіільекііг. ’К'рншоьскгё архсиап- дрнгь Меиіернповъ ее аазгЬстнаки лььовскаго и иерсмышль-

ѵкат ічліпгмноіПн. На съѣздѣ не были многихъ дудовньзѵь .шцъ, но били еипссоиовъ.— Арсекім Цие.шбирскаго, Діпписія Ь’а^аблна, на самато Гнлеля.. не било пи одного кіеасиаго архимандрита. пи саиоі'^ кіевскаю игу пена. Не явились иа съѣздъ и плрсі.іг аоеаодн. II о мпѣніто лштронолнта ЛІакарія, нквское духовенство потому уклонилось отъ участія і:і> съѣзді. что не рллечігшпллп і;а нзбра- ніе въ іплііопо.чптід Гцзеля Ч На съѣздѣ выбирали ла к Свекую мізтроволік» Діоегисііг Балабана. Іосифа ТукальсЕіаго и Лрсенія 'Жс- лийіфскагп. л о еш на комъ о]:ончателііВ<і л с оста писалась и отло- ткн.ти выборы до 0 декабря. ііс-сьміі еіозм^же!;і. лто Гиз<-ль слмъ пе ло^ела.гъ коптсурряровать съ ца.труіч-ш&ш ісрарзсаіш вт. достиже­ние литроаоллчьяго сана и добровольно теілшмлся отъ избралія па постъ митрополита, чтобы сохранить расположение духовенства и правительства. Кіеѵ нельзя бале не видбгь. і;агсъ съ сииок сторгиті.т все южЕіо-русское духовенство усиливалось остаться нодъ духоваюъ гла венет воіеъ констаптиПодольска го гатріарха и какъ сі. другой правительство московское неуклонно стремилось і;ъ подчнекчеіео лея.- лорусгкаго духовенства нос его век ому патріарху. и в а чего пііъ удывЕгте.тьЕіаго, если Гпзель не по;з;ела.іъ попасть между наковаль­ней и тнгтгь л благоразумно предпочель ограничиться ае черской а]>хнмандріей, которая иъ матеріа.тьномг отаонЕепіа била лучин; оСстав.гси.і, чѣыъ самая митроиолія. На съѣздѣ 6 декабря еь кіев- СЕііе митрополиты избранъ йыль луцкін еаископъ Діоліісій Балабань.

ЗЗлка]'ёЙ. Ист. рт-г. і:. г. XII. стр. '/іі,Что Гибель добровольно могь уклониться огь каЕідпдат-уры въ ая- тропо.тты. л а это указызаегь еще п то. что онъ остался къ нак- дѵчшихъ «ядошеюяхъ съ Лагарехъ Бара нови чемъ. тдавЕышъ дѣй- стнующимъ лицемъ въ созвашп съѣздовъ. а при шбраыіи ынтро- политолъ /[іоігасія сталъ въ врлждебвия иди холодима отес-п- шеиія іі къ этому последнему. чегове мог.іо-бы случиться. еслп-бы Гибель нмѣлъ серъезныя домоЕ’ательства задлтъ млтролодичііг столь и б и ль кѣаъ либо оістрадсиъ отъ тсп'О. на чіо опъ дуЬлъ весьма голодное право до своему іерархп вескому ле.:о;пстю и образова­тельному цензу.
скачать файл

следующая страница >>
Смотрите также: